ปฐมบท Zoom

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้เกิดการหยุดชะงักกิจกรรมต่าง ๆ การยกเลิกการประชุมทั่วโลก มีการยกเลิกการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหลายแห่งเนื่องจากความวิตกกังวลในการที่ผู้เรียนมาเรียนร่วมกันจะเกิดการติดเชื้อและการแพร่กระจายทำให้ควบคุมได้ยาก ความตื่นตระหนกสะท้อนไปถึงการขาดแคลนวัสดุป้องกันเชื้อ ตลอดจนความวิตกกังวลที่จะเข้าร่วมการประชุมที่มีผู้คนเข้าร่วมมาก ๆ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหันมาจัดในลักษณะการออนไลน์ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้โดยที่ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะอยู่ห่างกัน จึงจำเป็น ต้องมีการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conferencing) เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลที่มีให้เลือกอยู่มากมาย อาทิเช่น zoom.us , Microsoft Team, Google Meet ฯลฯ

DICT9 online learning with zoom

ประวัติวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์  นิลสุข

หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษา   ปริญญาตรี   โสตทัศนศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ปริญญาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์  

อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์,  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯลฯ   เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน  เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ.  เป็นบรรณาธิการวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา   มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  บทความทางวิชาการหลายร้อยเรื่อง ตำราวิชาการหลายสิบเล่ม   ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบแห่ง 

สถานที่ติดต่อ   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ  กรุงเทพฯ  (10800)

โทร : 081-7037515   e-mail  : prachyanun@hotmail.com  ; http://www.prachyanun.com    

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม