R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

R2R (Routine to Research) ตอนที่ 4

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R ตอนที่3

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

ตอนที่ 2 หัวข้อการปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R

ตอนที่ 2 หัวข้อการปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R ตอนที่1

ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 13

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 12

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 11

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 10

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 09

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม