สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
หมู่ที่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี (76000)

สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนเขากิ่ว ติดอยู่กับเขาบันไดอิฐ ถ้ามาจากกรุงเทพฯ
จะมองเห็นก่อนเขาวัง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งมาหลายสิบปี มีหลวงพ่อกันตะสิริภิกขุเป็นประธานสงฆ์

ผมเคยบวชเณรปฏิบัติและฝึกกรรมฐาน เจริญอาณาปาณะสติอยู่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนและก็ยังคงปฏิบัติอยู่เช่นนี้จนถึงปัจจุบัน

ผมเป็นกรรมการมูลนิธิศิริธรรมชุดที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อทำหน้าที่ทะนุบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) และสำนักปฏิบัติศิริธรรม-นายาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่

ผมจึงไม่ใช่เพิ่งมาเข้าวัดตอนแก่หรือเผชิญทุกข์จนต้องแสวงหาที่พึ่ง แต่ติดตามบุพการีคือคุณพ่อและคุณแม่อุปถัมน์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังเด็ก
แม้จะสิ้นท่านทั้งสองไปแล้วก็ยังถวายทานและทำบุญถวายสังฆทานตลอดเดือนทุกเดือนแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อชำนาญและคุณแม่ประชัญ นิลสุข ไปตราบเท่าชีวิตจะหาไม่
ยึดมั่นและมั่นคง เจริญในศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธาไม่คลอนแคลนในพระพุทธศาสนา อันเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้น
ความปรารถนาที่จะละโลกนี้ไปโดยไม่คิดจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นปรารถนาอันสูงสุดและไม่ปรารถนสิ่งใดอีก
จึงไม่มีคำตอบใดอีก เมื่อต้องตอบคำถามที่ว่าทำไมมาทำบุญที่สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรมเป็นประจำ สำนักฯ นี้ปฏิบัติอะไร สำนักฯ นี้ดีอย่างไร ฯลฯ

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

“อิทัง ปุญญะผะลัง” ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งดีหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

และข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และ พระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

AI : วินาศสันตโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40 th WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หัวข้อ AI : วินาศสันตโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม AI : Disruptive Technology for Green Technology

R2R (Routine to Research) ตอนที่ 7

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

R2R ตอนที่ 6 การเขียนบทสรุปงานวิจัย

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

R2R (Routine to Research) ตอนที่ 4

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R ตอนที่3

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

ตอนที่ 2 หัวข้อการปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R

ตอนที่ 2 หัวข้อการปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R ตอนที่1

ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานประจำสู่การวิจัย Routine to Research: R2R สไลด์บรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ Part 13

การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 สิงหาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม