คลังเก็บหมวดหมู่: เกียรติบัตร

RESK Examiner


เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
(Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK Examiner)
https://e-training.tpqi.go.th/courses/181/info

เจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge Examiner : RESK Examiner)
https://e-training.tpqi.go.th/courses/181/info