คลังเก็บหมวดหมู่: สไลด์บรรยาย

Generative AI in Education

Generative AI in Education
MASTERING AI COMPETENCY & DIGITAL SUSTAINABILITY
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี & D-Tech
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567
https://www.slideshare.net/slideshow/artificial-intelligence-in-education2-pdf/269620819

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
“การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ศูนย์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-249562779
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-249562824

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ”
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สไลด์บรรยาย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ Workshop (slideshare.net)

การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ

บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2564”
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248663895

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248448590

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248369139

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา
บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 1
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-248108380
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 2
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-248108454