คลังเก็บหมวดหมู่: สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม

งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา 27-28 ก.พ.2566

งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา
แต่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ
เนื่องในวโรกาส ครบรอบสิริอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปิ
วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และห่านสาธุขนทั้งหลาย ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิทำวัตรเย็น-ทำวัตรเช้า
เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ และหอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ปฏิสังขรเสนาสนะ ให้กับผู้ที่
มาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรมนายาง
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตีระฆัง ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาวิสุทธิเทพ
เวลา ๑๘.๑๕ น. สมาทานศิล ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมโม
ㆍ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมฺโมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์บุญแต่ง ฉนทชาโต
เวลา ๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตีระฆัง
เวลา ๐๔.๑๕ น. ทำวัตรเช้า สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาฬนธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. เตรียมของใส่บาตรพระ
เวลา ๐๗.๐๐น. หลวงพ่อใส่บาตรพระสงฆ์ และญาติโยมร่วมด้วย
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ-ไหว้พระรับศีล-ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอดผ้าบำสามัคคี บูชาธรรม และเพื่อปฏิสังขรเสนาสนะพระเถรานุเกระกล่าวคำ ขอขมา(หลวงพ่อ) ตัวแทนญาติโยมด้วย ถวายเทียนแพ พวงมาลัยแหนการสรงน้ำ รักษาระยะห่างป้องกันโควิด ใส่แมส
พระเถรานุเกระกล่าวคำ อาราธนานิมนต์ พระเดซพระคุณหลวงพ่อ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร์มไทร
ให้ศิษยานุศิษย์ได้พึ่งใบบุญ ตราบนานเท่านานเทอญ

รับของที่ระลึก จากหลวงพ่อ ตามลำดับ เป็นระเบียบ เรียบร้อย และเรียบง่าย เสร็จพิธี
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
มีโรงทานมังสวิรัติตลอดงาน
ติดต่อพระธนะศิริ รตนญาโณ
โหร 061-6409158

งานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) 4 ต.ค.2563

งานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขและครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563เวลา 10.00 น.
“อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ “
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

ปัจจัยที่ทุกท่านโอนมาร่วมบุญและติดพุ่มกฐินร่วมบุญนำถวายเป็นปัจจัยและบริวารกฐินทั้งสิ้นยอดปัจจัยบริวารกฐิน 581,750 บาท(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อนุโมทนาสาธุครับ 🙏🙏🙏

ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขและครอบครัว กุศลทานที่ท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญอิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

งานกฐินสามัคคี สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม – นายาง

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม – นายาง
ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยคุณธรรมเมศร์ อ่อนอิน และครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563
เวลา 10.00 น.