คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อมูลส่วนตัว

รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับดี ด้านสังคมศาสตร์
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 Happy New Year 2024

ครบวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยสุขขีปีสุขสันต์
ปีสองห้าหกเจ็ดสำเร็จพลัน ทำสิ่งอันรุ่งโรจน์โชติช่วงชัย
คิดสิ่งใดให้สมดังปราถนา สิ่งมีค่าไหลหลั่งดั่งใจใฝ่
สุขภาพกายจิตไร้พิษภัย ร่ำรวยไร้เหตุผลคนเลื่องลือ

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข

“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” 3 พ.ย.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี 🎉
กับ ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”
จาก สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กราฟโฮเทล กรุงเทพ

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มศว 16 กันยายน 2565

ปราชญ์ผู้ทรงศีล หมายถึง ให้บำเพ็ญตนเป็นผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
———— ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ————————————–
วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ผมจะรักษาเกียรติยศและสร้างชื่อเสียงให้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ให้สมกับเกียรติที่ได้รับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

Sesssion Chair RI2C2022

On behalf of the Scientific committee, 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022), we would like to express our sincere appreciation for your outstanding service as the chair of the Innovative Electricals and Electronics (iEE) session at RI2C 2022, held on 4–5 August 2022 through virtual platform.

We appreciate you making time. Looking forward for your cooperation for the promotion of professional research and innovation in the future as well.

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอบพระคุณวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ให้เกียรติพิจารณาเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อันเป็นเกียรติยศแก่กระผมเป็นอย่างยิ่ง จะขอรักษาเกียรติแห่งปริญญากิตติมศักดิ์ให้สมฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แห่งวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบไป

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา
รางวัลดีมาก

เรื่อง “การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแพลตฟอร์มเอเจนต์สนทนาอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมความภักดีของนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษา”
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

84 ครั้ง

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

คณะอนุกรรมการ อว.ด้านการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สู่สองพันห้าร้อยหกสิบห้า ขอปวงข้าสุขสรรแสนหรรษา
ปีเจริญปรีดีช่างปรีดา ใหม่ชีวารุ่งโรจน์โชติช่วงพลัน
เป็นปีดีปีเด่นปีเป็นสุข พ้นจากทุกข์โรคาพยาสรรพ์
ไม่เจ็บไข้ไม่จนพ้นรำพัน รุ่มรวยกันถ้วนหน้าอย่าช้าเอย …..

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข