เรื่องทั้งหมดโดย admin

การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)

การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาระบบวีดิทัศน์ดิจิทัลออนไลน์ สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเลต

จุลชัยยะมงคลคาถา

นะโม เม พุทธะเตชะสาระตะนัตตะยะ ธัมมิกา
เต สัพพะสิทธิ ปะสิทธิ เทวานารายะณะ ปะระเมศ๎วะรา
สิทธิ พ๎รัห๎มา จะ อินทา จะจะตุโลกาภิรักขะกา
สะมุททา ภูตะคังคา จะสัพพะชะยะ ปะสิทธิ ภะวันตุ เต

ชัยยะ ชัยยะ ธะระณิธะระณี อุทะธิอุทะธิ นะทินะที

ชะยะ ชะยะ คะคะณันตะระนิสะยะ นิละยะ เสยยะเสละ สุเมรุราชะ พะนะระชี

ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี นาเคนทะนาคี ปิสาจะ ภูตะกาลี

ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุตทา ฆานะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะศาต๎รา ชะยะ ชะยะ จัมปาทิ นาคะกุระคัณฐะกัง

ชัยยะ ชัยยะ คะชะคะณะ ตุรังคะ สุกะระ ภุชังคะ สีหะ พ๎ยัคฆะทีปา

ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะยาต๎รา ชินะ เสนาริปู ปุณะสุตทิระตี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธะระณีตะเล สะทา สุชัยยา

ชัยยะ ชัยยะ ธะระณี สานติง สะทา ชัยยะ ชัยยะ มังกะราละยา ภะวัคเค

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณะยักเข ชัยยะ ชัยยะ รักขะเสสุ ระภุชะเตชา

ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎เมนทะคะณา ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชะ ชะยัง

ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกกะพุทธา สาวะกัง

ชัยยะ ชัยยะ มะเหสสุโร หะโรหะรินทะ เทวา ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎มาสุรักโข

ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ อินโท จะ

เวนเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิ จะ อัคคิวาโย จะ

ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก อัฏฐาระสะ มะหาเทวา

สิทธิตาปะสะ อาทะโย อิสิ โน สาวะกา สัพพา ชะยะราโม ภะวันตุ เต

ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
เอเตนะ ชะยะเตเชนะชะยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะเตเชนะโหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา สัพพะคะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเลสัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโนเอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติสุนักขัตตัง สุมังคะลังสุปะภาตัง สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุปะทักขิณัง กายะกัมมังวาจากัมมัง ปะทักขิณังปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธี เต ปะทักขิณาปะทักขิณานิ กัต๎วานะละภันตัตเถ ปะทักขิเณเต อัตถะลัทธา สุขิตาวิรุฬหา พุทธะสาสะเนอะโรคา สุขิตา โหถะสะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สุณันตุ โภนโต เย เทวาอัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา
ทีฆายุกา สะทา โหนตุสุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานังรักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสังสัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุวัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคาจุปัททะวา เตสังนิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายะสุขัง จิตติสุขังอะระหันตุ ยะถาระหัง

บทสวดมนต์ “รัตนสูตร”

สำหรับบทสวดมนต์ “รัตนสูตร” มีดังนี้

(ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนเริ่มบทสวด)

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตาฯ

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ พุเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุฯ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ 

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ

ตยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ

สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง

กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค

คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห

ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร 

อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ 

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง  ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุฯ

ICERP 2020

2020 the 3rd International Conference on Education Research and Policy (ICERP 2020) will be held in
Beijing, China during May 22-25, 2020
co-located with 2020 the 5th International Conference on Distance Education and Learning (ICDEL 2020).
http://www.icerp.org
Accepted papers will be recommended to be published in the International Journal of Information and Education Technology as a special issue on Education Research and Policy. (Read more) ISSN: 2010-3689
Abstracting/ Indexing: Scopus (Since 2019), EI INSPEC, Electronic Journals Library, Google Scholar, Crossref and ProQuest etc.
IMPORTANT DATES
Submission Deadline for Full Paper: April 1, 2020
Submission Deadline for Abstract: April 5, 2020
Notification of Acceptance : April 20, 2020
Registration Deadline: April 30, 2020
Early Bird Registration Deadline: February 10, 2020

ปฐมบท Zoom

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้เกิดการหยุดชะงักกิจกรรมต่าง ๆ การยกเลิกการประชุมทั่วโลก มีการยกเลิกการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหลายแห่งเนื่องจากความวิตกกังวลในการที่ผู้เรียนมาเรียนร่วมกันจะเกิดการติดเชื้อและการแพร่กระจายทำให้ควบคุมได้ยาก ความตื่นตระหนกสะท้อนไปถึงการขาดแคลนวัสดุป้องกันเชื้อ ตลอดจนความวิตกกังวลที่จะเข้าร่วมการประชุมที่มีผู้คนเข้าร่วมมาก ๆ ที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหันมาจัดในลักษณะการออนไลน์ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้โดยที่ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะอยู่ห่างกัน จึงจำเป็น ต้องมีการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conferencing) เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดยการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลที่มีให้เลือกอยู่มากมาย อาทิเช่น zoom.us , Microsoft Team, Google Meet ฯลฯ

DICT9 online learning with zoom

ประวัติวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์  นิลสุข

หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษา   ปริญญาตรี   โสตทัศนศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ปริญญาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์  

อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์,  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯลฯ   เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน  เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ.  เป็นบรรณาธิการวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา   มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  บทความทางวิชาการหลายร้อยเรื่อง ตำราวิชาการหลายสิบเล่ม   ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบแห่ง 

สถานที่ติดต่อ   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ  กรุงเทพฯ  (10800)

โทร : 081-7037515   e-mail  : prachyanun@hotmail.com  ; http://www.prachyanun.com