รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับดี ด้านสังคมศาสตร์
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567