การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
https://nctaect2023.com