อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา
รางวัลดีมาก

เรื่อง “การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแพลตฟอร์มเอเจนต์สนทนาอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมความภักดีของนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษา”
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย