คณะอนุกรรมการ อว.ด้านการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ศาสตราจารย์ปรัชญนันท์ นิลสุข
ในโอกาสที่ได้รับการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕