ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะแบบอิงประสบการณ์ด้วยชุมชน
นักปฏิบัติภควันตภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านของศึกษานิเทศดิจิทัลตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ดิจิทัล (DIGITAL SUPERVISOR COMPETENCY)
หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
วันที่ 1 มีนาคม 2565