“การเจริญกัมมัฏฐาน” โดย หลวงพ่อกันตสิริภิกขุ

พบพระ พบธรรม วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
ณ สวนมุทิตาธรรมาราม
โดย หลวงพ่อกันตสิริภิกขุ หัวข้อ “การเจริญกัมมัฏฐาน”