นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเป็นพลโลก

การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
“นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเป็นพลโลก”
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-249450402