การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ”
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สไลด์บรรยาย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ Workshop (slideshare.net)