การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ

บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2564”
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248663895