การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง

“การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”
(Management in Disruptive Technologies Era)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (Online Presentation)
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564