แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248448590