แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248369139