เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา
บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 1
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-248108380
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 2
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-248108454