Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาครั้งที่ 1
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564