Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
“การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21”
หัวข้อ Digital Literacy
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564