สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 & Happy New Year 2021

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 & Happy New Year 2021
สู่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
วันสุขขีสุขสรรแสนหรรษา
ปีเจริญปรีดีช่างปรีดา
ใหม่ชีวารุ่งโรจน์โชติช่วงเอย

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข