งานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) 4 ต.ค.2563

งานทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
ต.ไร่ส้ม อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขและครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563เวลา 10.00 น.
“อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, สังสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, สังโฆ, อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ, ปะฏิคคะเหตตะวาจะ, อิมินา ทุสเสนะ กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ ฯ “
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย และ เมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้ กฐิน ด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

ปัจจัยที่ทุกท่านโอนมาร่วมบุญและติดพุ่มกฐินร่วมบุญนำถวายเป็นปัจจัยและบริวารกฐินทั้งสิ้นยอดปัจจัยบริวารกฐิน 581,750 บาท(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) อนุโมทนาสาธุครับ 🙏🙏🙏

ข้าพเจ้าศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขและครอบครัว กุศลทานที่ท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)ด้วยอานุภาพแห่งกุศลผลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญอิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญ

งานกฐินสามัคคี สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข