R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ตอนที่ 5 ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562