R2R (Routine to Research) ตอนที่ 4

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562