จุลชัยยะมงคลคาถา

นะโม เม พุทธะเตชะสาระตะนัตตะยะ ธัมมิกา
เต สัพพะสิทธิ ปะสิทธิ เทวานารายะณะ ปะระเมศ๎วะรา
สิทธิ พ๎รัห๎มา จะ อินทา จะจะตุโลกาภิรักขะกา
สะมุททา ภูตะคังคา จะสัพพะชะยะ ปะสิทธิ ภะวันตุ เต

ชัยยะ ชัยยะ ธะระณิธะระณี อุทะธิอุทะธิ นะทินะที

ชะยะ ชะยะ คะคะณันตะระนิสะยะ นิละยะ เสยยะเสละ สุเมรุราชะ พะนะระชี

ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี นาเคนทะนาคี ปิสาจะ ภูตะกาลี

ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุตทา ฆานะมุขะชา

ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะศาต๎รา ชะยะ ชะยะ จัมปาทิ นาคะกุระคัณฐะกัง

ชัยยะ ชัยยะ คะชะคะณะ ตุรังคะ สุกะระ ภุชังคะ สีหะ พ๎ยัคฆะทีปา

ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะยาต๎รา ชินะ เสนาริปู ปุณะสุตทิระตี

ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี ชัยยะ ชัยยะ ธะระณีตะเล สะทา สุชัยยา

ชัยยะ ชัยยะ ธะระณี สานติง สะทา ชัยยะ ชัยยะ มังกะราละยา ภะวัคเค

ชัยยะ ชัยยะ วะรุณะยักเข ชัยยะ ชัยยะ รักขะเสสุ ระภุชะเตชา

ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎เมนทะคะณา ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชะ ชะยัง

ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกกะพุทธา สาวะกัง

ชัยยะ ชัยยะ มะเหสสุโร หะโรหะรินทะ เทวา ชัยยะ ชัยยะ พ๎รัห๎มาสุรักโข

ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ อินโท จะ

เวนเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิ จะ อัคคิวาโย จะ

ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก อัฏฐาระสะ มะหาเทวา

สิทธิตาปะสะ อาทะโย อิสิ โน สาวะกา สัพพา ชะยะราโม ภะวันตุ เต

ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง
เอเตนะ ชะยะเตเชนะชะยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะเตเชนะโหตุ เต ชะยะมังคะลัง
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน
ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโตอะยัง มารัสสะ จะ ปาปิมะโต ปะราชะโย
อุคโฆสะยัง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตาชะยะ ตะทา สัพพะคะณา มะเหสิโน

ชะยันโต โพธิยา มูเลสัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโนเอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิชะยัสสุ ชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปัลลังเกสีเส ปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก สัพพะพุทธานังอัคคัปปัตโต ปะโมทะติสุนักขัตตัง สุมังคะลังสุปะภาตัง สุหุฏฐิตังสุขะโณ สุมุหุตโต จะสุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุปะทักขิณัง กายะกัมมังวาจากัมมัง ปะทักขิณังปะทักขิณัง มะโนกัมมังปะณิธี เต ปะทักขิณาปะทักขิณานิ กัต๎วานะละภันตัตเถ ปะทักขิเณเต อัตถะลัทธา สุขิตาวิรุฬหา พุทธะสาสะเนอะโรคา สุขิตา โหถะสะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

สุณันตุ โภนโต เย เทวาอัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา
ทีฆายุกา สะทา โหนตุสุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานังรักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสังสัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุวัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคาจุปัททะวา เตสังนิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายะสุขัง จิตติสุขังอะระหันตุ ยะถาระหัง