ประวัติและผลงาน

ประวัติที่เป็นไฟล์เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ไฟล์ประวัติเต็ม 2564
ไฟล์ประวัติย่อวิทยากร2564
Curriculum Vitae2021

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษา
ปริญญาตรี โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติประวัติ
ครูผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2539,
ครูผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คุรุสภา พ.ศ.2540
ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ.2546
คุณพ่อตัวอย่าง โรงเรียนปากน้ำพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549
นักวิจัยอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2555-2556
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2563
ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

ประสบการณ์
อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯลฯ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. เป็นบรรณาธิการวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการหลายร้อยเรื่อง ตำราวิชาการหลายสิบเล่ม ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบแห่ง

สถานที่ติดต่อ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
โทร : 081-7037515
http://www.facebook.com/prachyanun
e-mail : prachyanun@hotmail.com , prachyanunn@gmail.com
prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th, prachyanunn@kmutnb.ac.th
LINE ID : prachyanun
website : http://www.prachyanun.com

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม