ประวัติและผลงาน

ประวัติที่เป็นไฟล์เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ไฟล์ประวัติเต็ม 2567
ไฟล์ประวัติย่อวิทยากร2567
Curriculum Vitae2024

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษา
ปริญญาตรี โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติประวัติ
ครูผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2539,
ครูผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คุรุสภา พ.ศ.2540
ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ.2546
คุณพ่อตัวอย่าง โรงเรียนปากน้ำพิบูลสงคราม พ.ศ.2549-2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549
นักวิจัยอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2555-2556
ศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา พ.ศ.2561
นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ.2563-2566
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ. พ.ศ.2563
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2563
ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2565
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2566
นักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ พ.ศ.2567

ประสบการณ์  อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์,  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฯลฯ   เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน  เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฯลฯ ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ.  มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  บทความทางวิชาการหลายร้อยเรื่อง ตำราวิชาการหลายสิบเล่ม   ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบแห่ง 

สถานที่ติดต่อ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
โทร : 081-7037515
http://www.facebook.com/prachyanun
e-mail : prachyanun@hotmail.com , prachyanunn@gmail.com
prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th, prachyanunn@kmutnb.ac.th
LINE ID : prachyanun
website : http://www.prachyanun.com

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม