ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข บรรยายเทคโนโลยีการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 24 มกราคม 2552 Page #1 of 3     [ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข]
Index Page
Previous Page
Next Page

การบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคโนโลยีการจัดการความรู้ : กรณีศึกษา"
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2552


DSC00825.jpg

DSC00826.jpg

DSC00827.jpg

DSC00828.jpg

DSC00829.jpg

DSC00833.jpg

DSC00834.jpg

DSC00835.jpg

DSC00836.jpg

DSC00837.jpg

DSC00839.jpg

DSC00840.jpg

DSC00841.jpg

DSC00843.jpg

DSC00844.jpg

DSC00845.jpg

DSC00846.jpg

DSC00847.jpg

DSC00848.jpg

DSC00849.jpg
Next Page
Previous Page
Index Page

ติดต่อรายละเอียดที่ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Counters


Web Gallery Created with SWGSoft free photo gallery software - AAA WEB ALBUM. Free Web Buttons | Logo Maker - AAA Logos