นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา รุ่นที่ 2
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วันที่ 3 ธันวาคม 2550


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ 
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Free Hit Counters

ผู้ดูแลเว็บ ปรัชญนันท์ นิลสุข
Copyright 2007 All Rights Reserved by Webmaster Prachyanun Nilsook
Contract : prachyanun@hotmail.com ... updated : Tuesday, 12/11/2007 11:04


Created by Photo2Web Publisher