นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 2 (M.Ed 10/2)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ.2566

 

     
 
 
 

 

 

นายปรเมษฐ์ ตึกดี https://sites.google.com/view/instructorporamate
นายพลวัฒน์ อยู่ดี https://sites.google.com/view/aorthanapol
นายธนพล กัณหสิงห์ https://sites.google.com/view/ponlwatyoodee/
นางอัญชิษฐา สมสวย https://sites.google.com/view/aunchistha/
นางสาวพิมประภา เจริญผล https://sites.google.com/view/krupimprapa/
นางสาวธิดารัตน์ มหธนานุรักษ์ https://sites.google.com/view/krukoythidarat/
นายธนา สีระวังไพร https://sites.google.com/techno-chon.ac.th/thana/
นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ https://sites.google.com/view/pimonporn/
นายสุทธิศักดิ์ เผ่นณรงค์ https://sites.google.com/view/suttisak1987
นายภูมิชาย พุ่มวิเชียร https://sites.google.com/site/nayphumichayphumwicheiyr/
นางสาวประภาดา มีรอด https://sites.google.com/view/praphada-meerod/
นายดนัย ตั้งวิริยะกูล https://sites.google.com/view/danaibigm
นางสาวมยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์ https://sites.google.com/view/mayuree14
นางสาวชุติมันต์ หมื่นโฮ้ง https://sites.google.com/rnk.ac.th/linmiyang/
นางสาวชนิตา ทองคุ้ม https://sites.google.com/view/chanitathongkum17/
นางสาวพัชราภรณ์ วารีศรี https://sites.google.com/view/patcharapronkrupair/
นายสิร์ธนันธน์ หมายสุข https://sites.google.com/view/sithananmaisuk/
นายดุลยวัฒน์ พัฒนวงศ์ไทย https://sites.google.com/view/dulyawat12/
นางพรรณยะมล พัฒนวงศ์ไทย https://sites.google.com/view/phanyamol/
นางสาวธนวรรณ พัฒสงค์ https://sites.google.com/view/puengza
นางสาวเด่นนภา อินโนนเชือก https://sites.google.com/view/amampdennapa
นางยศริตา อัครวีเศรษฐ์ https://sites.google.com/view/kimberry390139/
นางธิษณามดี พุกประเสริฐ https://sites.google.com/view/tisanamadee2529/
นางสาวสุประภา มั่นยืน https://sites.google.com/view/suprapa
นายวันเฉลิมชัย จุลพันธ์ https://sites.google.com/rittiya.ac.th/krutanvaclassroom/
นางสาวประทุมทิพย์ คำหอมกุล https://sites.google.com/view/thesis2567
นางสาวคนึงนิด จันทร https://sites.google.com/view/khanuengnit123

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัย


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา