นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2 (M.Ed9/2)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ.2565 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2 (M.Ed9/2)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2565

นางสาวรตินันท์ เพชรแท้ ร.ร.วัดพุทธบูชา  ม.6  ครูภาษาไทย
นางสาวสายสุณีย์ ตะเภาทอง ร.ร.วัดพุทธบูชา  ม.3  ครูภาษาไทย
นางสาวจริยา เดชมูล ร.ร.วัดพุทธบูชา  ม.5 ครูคณิตศาสตร์
นางจันทร์นภา ฉิมพาลี ร.ร.วัดพุทธบูชา  ม.1,5 ครูคณิตศาสตร์
นางสาวทิพย์วรรณ บัวพล ร.ร.วัดพุทธบูชา  ม.2,5  ครูภาษาไทย
นางสาวสุนิสา วังทอง ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1-6 ครูแนะแนว 
นายไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล วิทยาลัย E-Tech จ.ชลบุรี   ฝ่ายบริหาร
นายณรงค์เดช เขม้นการนา ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 ครูคอมฯ 
นางสาวจิระภา ทอนศรี ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร ม.2 ครูการงานฯ 
นางสาวมาลิษา สุขภูวงค์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร ม.1-6  ครูพละ 
นางสาวศุภักษร สุนทรวัฒน์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร ม.1 ครูภาษาไทย
นายสุทิน พยนต์เลิศ วิทยาลัย E-Tech จ.ชลบุรี   ฝ่ายบริหาร 
นางสาวธิดาวรรณ เสาแก้ว ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ม.1 ครูคณิตศาสตร์-
นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย  ม.1 - ม.ปลาย ครูคหกรรม 
นางสาวพัชราภรณ์ ฉะเพาะตน ร.ร.บ้านดวด จ.ชุมพร  ป.2-6  ครูภาษาไทย
นางสาวอัจฉรา สุวลักษณ์ ร.ร.บ้านดอนแค จ.ชุมพร  ม.ต้น  ครูนาฏศิลป
นางสาวอรวรรณ ฮีสวัสดิ์ ร.ร.บ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ครูปฐมวัย 
นางสาวจตุพร  เงินยัง ร.ร.นานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี ครูภาษาไทย 
นายกันตภณ กันตะโสพัตร์ ร.ร.สารสาสน์วิเทศธนบุรี  ม.ปลาย ฝ่ายวิชาการ
นางณัฏฐ์จีรา ประมาพันธ์ วิทยาลัย E-Tech จ.ชลบุรี   ฝ่ายบริหาร 
พระสรภัค รามัญอุดม วัดอัมรินทราราม  ป.4-5 พระพุทธศาสนา 
นางสาวกลอยใจ ขันวงค์ สพป.กาญจนบุรี เขต3 
นางสาววรางคณา ดอกกฐิน สพป.กาญจนบุรี เขต3 
นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอน วิทยาลัย E-Tech จ.ชลบุรี   ฝ่ายบริหาร 
นายมนัสเทพ ขำสุวรรณ์ ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร ม.1-6  ครูดนตรี
นายอัครวัฒน์ อนุรักษ์ชูสิน ร.ร.โพธิสัมพันธ์วิทยาคาร พัทยา ชลบุรี ครูพละ 
นางสาวภาณุมาศ   ทับทิมเทศ ร.ร.สุรศักดิ์วิทยาคม  ศรีราชา ชลบุรี  ม.2 ครูภาษาไทย
นางสาวอุษณีย์ นุ่นมีศรี ร.ร.สุวรรณนิมิตร จ.ชุมพร  ป.6  ครูบริหารธุรกิจ 
นางสาวนุชจรีย์    โยดี ร.ร.บ้านคลองซื่อ ส.ส.  ป.3  ครูภาษาไทย
นางสาวรภัสศา บัวทอง ร.ร.บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ป.1-3 จ.ชุมพร ครูภาษาอังกฤษ

 

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัย


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


Created by Photo2Web Publisher