นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 1 (M.Ed9/1)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ.2565 
 
     
     
นางสาวพรรณิดา ภูมิลักษณ์ ร.ร.เสนานิคมฯ จตุจักร กทม. ประถมศึกษา
นายจีรยุทธ มณีเกศนาครา *ร.ร.พรหมสุวรรณสามัคคี บางแค กทม.  วิทย์-ฟิสิกส์
นางสาวรัศมี   แก้วพรม ร.ร.วัดสวัสดิ์วารีศรีมาราม ดุสิต กทม. เทคโนฯ 
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญพจน์ *ร.ร.วัดบัวผัน บางขุนเทียน กทม.นาฎศิลป์
นายมาคุ้ม   หมายสุข ร.ร.นินสุขาราม บางบอน กทม. คอมฯ
นายซูการนัน   มะลีซู ร.ร.วัดศรีสำราญ อ้อมน้อย สค. ศิลปะ
นางสาวมาริษา ปานลา ร.ร.วัดศรีสำราญ อ้อมน้อย สค. ประถมศึกษา
นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์ ร.ร.วัดศรีสำราญ อ้อมน้อย สค. วิทย์
นางสาวนงรัตน์ ม่วงอยู่ ร.ร.วัดศรีสำราญ อ้อมน้อย สค. ประถมศึกษา
นางสาวนริศรา พนมอุปถัมภ์ ร.ร.วัดศรีสำราญ อ้อมน้อย สค. ปฐมวัย
นางสาววิลัยวรรณ อินนันชัย ร.ร.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมน์ ท่าจีน สค. คณิตศาสตร์
นายชยธร วโรตมะกุล *หัวหน้า ร.ร.วัดนาขวาง สค. คอมพิวเตอร์
นายระพีพัฒน์  นิลโสพันธ์ ร.ร.หลวงแพทย์โกศลอุปถัมน์ ท่าจีน สค. คอมพิวเตอร์
นางสาวสมิดา จิตรมั่น ร.ร.วัดนางสาว สค. สุขศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ สว่างแจ้ง ร.ร.วัดหนองนกไข่ กระทุ่มแบน สค. พละฯ
นางสาวเหมือนชนก  ปานสาคร  ร.ร.วัดวิสุทธาราม ท่าจีน  สค.คณิตศาสตร์
นางสาวพรพิมล วงศ์บุญจันทร์   ร.ร.วัดพันธุวงษ์  สค. คอมฯ 
นางสาวอุรชา  สุนทรวุฒิโชต ร.ร.บ้านปลายคลองน้อย กระทุมแบน  สังคมฯ
นางสาวเกศราภรณ์ บุญพร้อม ร.ร.เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด ภาษาไทย
นายวิษณุ ทับทิม ร.ร.สมุทรมณีรัตน์ บางหญ้าแพรก คอม
นางสาวตวงรัตน์   เลิศงาม ร.ร.บ้านคลองบางกก  สส. วิทย์
นางสาวเยาวรัตน์ ทองมี ร.ร.เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ กระทุ่มแบน  (อปท.)   ภาษาไทย
นางสาวณลิน จันทปัญญา ร.ร.บ้านหนองปลาไหล กาญจนบุรี คอมฯ
นางสาวกีรติภร   ศักดิ์หารอินทร์  ร.ร.บ้านหนองปลาไหล กาญจนบุรี ภาษาไทย

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัย


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


Created by Photo2Web Publisher