นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 กลุ่มที่ 1 (M.Ed8/1)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
พ.ศ.2564

ไพฑูรย์ หินโน

ประนิดา รัตนแสนศรี

ปรียา เสริมแสง

วิษณุ ปิ่นประดับ

สุริยัน ดีรอด

มะลิ อักษร

วาวรินทร์ พงษ์พัฒน์

ปวีณา เขตขันหล้า

พิชามญชุ์ ต่างใจ

จินดาภรณ์ เทียนอินทร์

นิรมล แก้วศรี

ณปภัช ชัยมงคล

พรชัย เกิดสินธุ์

อุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม

ภานุพงศ์ หนูจันทร์

กุลณิชา โพชฌงค์เดช

พิชญา จันทร์งาม

รังสิยา แสนทวีสุข

ธนพล วรรณโสภา

ณัฐวุฒิ สีวะสุด

สุกัญญา ประกอบกิจ

ธัญญธร มงคลคูณ

สมพร ศักดา

ธัญยธรณ์ ศิริสินอภิรัฐ

ศศิธร กุนัย

นิชานันท์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล

อภิชาติ หอมหวล

อำภา คงพินิจ

รุ่งนภา รักสม

อนุชิต มลฑาทิพย์

ชาคริต เอี่ยมเจริญ

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

 

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัย

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


Sunday, April 14, 2024 18:24