แนะนำตัว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
การศึกษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทความวิชาการ
บทความลงหนังสือพิมพ์
บทความวิจัย
สาขา ICT เพื่อการศึกษา มจพ.
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วารสารอาชีวะก้าวไกล
ภารกิจวิทยานิพนธ์
ภารกิจวิทยากร
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
รวมผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
รวมผลงานวิจัยและบทความ
รวมภาพภารกิจ
รวมภาพกิจกรรมชีวิต
ตารางนัดหมาย/กิจกรรม
กำหนดการและนัดหมาย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อคิดให้ใคร่ครวญ
ถ้าชีวิตเหลือเวลา 15 นาที
คำอธิษฐาน 10 ประการ
บันทึกการเดินทาง Perth, Australia
สถิติ
OS: Linux c
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51a-community
เวลา : 10:11
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 287
จำนวนข่าวสาร : 310
เว็บลิงก์: 895
ผู้เยี่ยมชม: 1819683
เครือข่ายสังคม

Prachyanun Nilsook


Thai Radio

 คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ : หน้าแรก arrow บริษัทจำลอง

Newsflash

วิดีโอการบรรยาย
"การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน : Project-based Learning : PjBL"
งาน MAC EDUCA 2015
"อาชีวะก้าวไกล"
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
วันที่ 31 มกราคม 2558

 

 

เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2007

เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม

ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข


                 การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวและเทคนิคศึกษา  มีเป้าหมายหลักที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ   เน้นการปฏิบัติที่รู้จริงทำได้  ไม่ใช่รู้จักและเข้าใจ     แต่สิ่งที่นักเรียนนักศึกษายังขาดอยู่มากคือ การบริหารจัดการและประสบการณ์วิชาชีพของตน   วิธีการสอนที่เน้นปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงได้    การนำเอาสภาพจริงเข้ามาใช้ในห้องเรียนด้วยรูปแบบบริษัทจำลอง  จะทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์วิชาชีพจริงและเรียนรู้ในการบริหารจัดการไปในตัว

บทนำ

                วิธีการสอนแบบบริษัทจำลอง (Mini Company) เป็นวิธีการสอนในลักษณะที่ให้นักเรียนจัดทำโครงการหรือโครงงาน  ตามทฤษฎีการเรียนการสอนเรียกว่า  Project  Based  Learning  เพียงแต่ลักษณะการเรียนการสอนบริษัทจำลองของอาชีวศึกษาเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป้าหมายของอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ หรือถ้าหากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เข้าใจรู้จักร่วมสานประโยชน์กับผู้ร่วมงาน  ดังนั้นเทคนิควิธีการสอนแบบบริษัทจำลองเป็นวิธีการฝึกนักเรียน นักศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษาที่ได้ผลดีประการหนึ่ง

การสอนแบบบริษัทจำลอง เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทำงานร่วมกันกระบวนการกลุ่มประเภทหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมในรูปของบริษัท เพื่อให้บริการ การขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าขายตรง ขายปลีก ผลิตสินค้าและจำหน่ายเอง รูปแบบของบริษัทจำลองมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น บริษัทรับจ้างทำความสะอาด บริษัทล้างและทำความสะอาดรถ บริษัทขายสินค้าโดยได้รับการอบรมจากบริษัทขายตรงและขายประกันแล้วนำเอาเทคนิควิธีการมาใช้ในบริษัทจำลอง เป็นต้น  กิจกรรมของบริษัทจำลองเหล่านี้เป็นการมุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนมากกว่าที่จะนำมาใช้ประกอบรายวิชาโดยตรง  อาจจะมีบางรายวิชา เช่น  วิชาของพาณิชยการ การขาย  วิชาของคหกรรม ก็จะนำวิธีการบริษัทจำลองนั้นมากระทำได้ จัดให้มีการผลิตสินค้า เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า  ขนม แล้วนำสินค้านั้นไปขายโดยจัดรูปแบบที่เป็นบริษัท กิจกรรมแบบนี้อาจผูกติดกับสหกรณ์ของสถานศึกษาหรือทำร่วมกับบริษัทที่อยู่ภายนอกแล้วขายส่งอีกทอดหนึ่ง  บริษัทจำลองที่ทำกันอยู่เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนมากกว่าจะเป็นที่จะนำรูปแบบบริษัทมาทำโดยตรงหรือมีผลโดยตรงกับรายวิชานั้น

วิธีการสำหรับอาชีวในรูปแบบบริษัทจำลอง  ถ้าต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง สามารถจัดรูปแบบบริษัทจำลองในรายวิชาที่ทำการสอนอย่างแท้จริงได้ โดยรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในทางปฏิบัติสามารถจัดบริษัทจำลองแทบทุกลักษณะ แต่มีเงื่อนไขบางประการหรือความรู้พื้นฐานจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดบริษัทจำลอง เพราะการจัดทำบริษัทจำลองไม่ใช่การตั้งเงื่อนไขแล้วให้นักเรียนทำไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆ ประกอบซึ่งจะเป็นลักษณะบริษัทที่จัดตั้งอย่างลองผิดลองถูก เรียนรู้กันไป สำหรับอาชีวแล้วไม่เหมาะสมนักเนื่องจากทำให้ต้องมาเรียนรู้ลองผิดลองถูก และมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ได้ผลตอบแทนหรืออาจเกิดปัญหาแทรกซ้อน เช่น ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับความรู้จากกระบวนการของบริษัทจำลอง  หรือนักเรียน นักศึกษา ได้แค่กระบวนการของบริษัทจำลองแต่ไม่ได้เนื้อหาในรายวิชาติดตัว

รูปแบบบริษัทจำลองสำหรับการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในที่นี้จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งเป็นบริษัทจำลองทางด้านช่างอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งในหลักสูตรเดิมจะมีวิชาประเภทงานบริการของสาขา เช่น งานบริการโทรทัศน์  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้เป็นต้น  ลักษณะของงานบริการมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นรูปแบบบริษัทจำลองในวิชาประเภทงานบริการจึงเป็นรูปแบบที่ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง ทั้งผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความพึงพอใจจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว

กรณีศึกษา บริษัทจำลองในวิชาปฏิบัติโทรทัศน์ 2 ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

การเรียนวิชาปฏิบัติอย่างเช่นวิชาโทรทัศน์  เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์สี  และมีพื้นฐานความรู้เดิมมาจากวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำ  การเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สี 2 ต้องมีพื้นฐานของวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนในระดับอย่างน้อย ปวช. 1 หรือ ปวช. 2  มีความรู้พื้นฐานของงานอาชีพที่เป็นงานพื้นฐานประกอบต่างๆ อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อนำมาจัดรูปแบบบริษัทจำลองในระดับชั้นปีที่ 3 เป็นปีก่อนที่จะจบการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงสุดและได้ประโยชน์โดยตรงอย่างยิ่ง

แนวคิดการจัดบริษัทจำลอง โดยการนำรูปแบบของบริษัทที่รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ศูนย์อมร หรือศูนย์  JL ในอดีตซึ่งจัดตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า บ้านหม้อ  เป็นการนำเอารูปแบบของบริษัทที่นักศึกษาฝึกงานนำมาใช้เป็นวิธีการในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสภาพจริง สถานการณ์จริง เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่ได้ทำธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง วิธีการนี้เกิดจากที่ผู้เขียนได้ไปทำการนิเทศน์นักศึกษาในสถานประกอบการ บริษัทที่ให้บริการทำการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท พบว่าช่างต่างๆ ที่เข้ามาทำงานอยู่ในบริษัทนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเก่งมากนัก แต่มีหัวหน้าช่างหรือซุปเปอร์ไวเซอร์ที่มีความชำนาญงานสูงคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา ทำให้บรรดาช่างได้รับการพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ เทคนิควิธีการแบบบริษัทนี้เมื่อนำมาใช้ในห้องเรียน ให้ผู้เรียนจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ นำมาซ่อมโดยรวมกลุ่มกันตั้งเป็นบริษัทซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนเทคนิควีธีการสอนแบบบริษัทจำลอง

1.       การปฐมนิเทศน์นักเรียน นักศึกษา  เพื่อจัดโครงการบริษัทจำลอง

เริ่มต้นของโครงการจัดทำลักษณะดังกล่าว จะต้องทำความชี้แจง ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการเรียน และได้ทราบถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากวิธีการสอนที่จัดทำขึ้นเหล่านี้ โดยชี้แจงถึงในด้านประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับ รายได้ที่เกิดจากการทำกิจกรรมการสอน ทักษะ รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ เนื่องทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในบริษัทจำลอง และทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงกับบริษัท ผลจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของผู้เรียน นั่นหมายถึงระดับของคะแนนที่จะได้รับภายหลังจากสิ้นสุดในภาคเรียน  ดังนั้นการปฐมนิเทศเป็นการทำความเข้าใจกับผู้เรียน และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะนำเข้ากระบวนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป

2.       การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและตำแหน่งหน้าที่สมาชิกในบริษัท

เมื่อทำการปฐมนิเทศน์และทำความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบริษัทจำลองแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษา จัดประชุมเพื่อเลือกสรรตำแหน่งหน้าที่ ที่ต้องมีภายในบริษัท  ตำแหน่งที่สำคัญๆ ที่บริษัทจำลองต้องมี

2.1           ผู้จัดการใหญ่  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท เรียกประชุมพนักงานบริษัท เป็นผู้นำในการตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของบริษัทจำลอง ภาระกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับรองเครื่องที่นำมาซ่อมทุกเครื่อง ซึ่งภารกิจนี้ถือเป็นความรับผิดชอบแทนอาจารย์ผู้สอน เมื่อผู้เรียนหรือพนักงานบริษัทนำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มาทำการซ่อม และเป็นผู้ตรวจสอบดูแลพนักงานบริษัทว่า ได้ทำการซ่อมจริงหรือไม่ การรับรองของผู้จัดการใหญ่ถือว่าเป็นการค้ำประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อม ตำแหน่งนี้ต้องได้รับการยอมรับจากพนักงานในบริษัทว่า เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และรับผิดชอบได้ดี ตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าชั้นเสมอไป อาจเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับภายในห้องหรือได้รับการเลือกจากบรรดาสมาชิกของบริษัท

2.2           รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ มีหน้าที่คอยดูแลรองจากผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งหน้าที่มีภารกิจร่วมรับรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อม เช่น ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการจะต้องเซ็นรับรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อมมีการตรวจซ่อมจริง ในขณะเดียวกันต้องคอยดูแลการบริหารภายในบริษัทกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่สามารถทำงานแทนได้ในทันที

2.3           เลขานุการ มีหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุมของบริษัท รวบรวมเอกสารการแจ้งซ่อม-ผลการซ่อมเอาไว้เพื่อสรุปผลในตอนปลายภาคเรียน รายงานผลให้กับประธานที่ปรึกษาของบริษัท คือ อาจารย์ผู้สอน ได้รับทราบการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างไร เลขานุการต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน และมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมและจัดทำสรุปเอกสารในแต่ละขั้นตอน

2.4           บัญชีและเหรัญญิก มีหน้าที่เปิดบัญชีของบริษัท โดยนำเงินจากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพนักงานบริษัททุกคนเข้าจัดเก็บในบัญชี  และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท  เงินที่ได้จากสมาชิกทุกคนจะนำฝากในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายและผลกำไรอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังเลขานุการยังควบตำแหน่งเหรัญญิกด้วย หรือแยกเหรัญญิกอีกตำแหน่งก็ได้ เพราะตำแหน่งเหรัญญิกคือผู้ควบคุมทางด้านการเงิน คอยเก็บเงินต่างๆ เพื่อใช้จ่ายภายในบริษัทและคอยติดตามการใช้เงินในเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตำแหน่งบัญชีและเหรัญญิกเป็นหนึ่งในสามของสมาชิก มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงิน  หมายความว่าการจัดเก็บเงินของบริษัท เช่น การจัดเก็บเงินจากการตรวจซ่อมต้องนำเข้าธนาคารเมื่อต้องการถอนออก ผู้ที่มีภาระกิจสำคัญในการถอนจะมีอยู่สามคน คือ ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ และบัญชีหรือเหรัญญิก ผู้ที่ทำหน้าที่บัญชีและเหรัญญิกจึงต้องได้รับการคัดเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ในบริษัท เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

2.5           หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค  มีหน้าที่เป็นบทบาทคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ  และตรวจสอบอาการเสียต่างๆ ที่นำเข้ามาซ่อม  ตำแหน่งนี้สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูงสุดในการตรวจซ่อม มีความรู้ความเข้าใจได้ดี มีทักษะพื้นฐานของการตรวจซ่อมได้ดีที่สุด สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้ ดังนั้นตำแหน่งจะเป็นผู้ที่คอยยืนยันผลการตรวจซ่อม หรือสอบถาม ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในการนำไปช่วยเหลือเพื่อนในการตรวจซ่อม หัวหน้าฝ่ายช่างมักจะเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ คอยเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ในการให้คำแนะนำและตรวจซ่อมและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

2.6           หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการหรือภายในบริษัทที่ได้จำลองไว้ ต้องดูแลในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำความสะอาดโดยใช้ระบบ  5 ส เข้ามาดำเนินการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงภาระกิจหน้าที่ของบริษัทจำลอง ประชาสัมพันธ์การรับตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเหมือนหัวหน้าผู้ดูแลความสะอาดและเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วย ตำแหน่งนี้อาจแยกเป็นสองคนได้ถ้าหากกลุ่มมีขนาดใหญ่ คือ แยกเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเพื่อดูแลภารกิจทั่วไปภายในบริษัท  กับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและปิดประกาศรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่คอยจัดหาเครื่องมาแจกจ่ายให้เพื่อนได้ทำการซ่อม

2.7           ฝ่ายช่างเทคนิค ทุกคนที่อยู่ภายในบริษัทที่ไม่มีตำแหน่งใดในการสรรหา ต้องทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคทั้งหมด ทำหน้าที่ในการหาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนำมาทำการตรวจซ่อมในวันที่ลงปฏิบัติจริง หรือในวันที่สามารถลงปฏิบัตินอกเวลาเรียน ดังนั้นทุกคนจึงภารกิจหน้าที่ร่วมกัน จนมาถึงช่างเทคนิค

2.8           ประธานที่ปรึกษาบริษัท  คือบทบาทของอาจารย์ประจำวิชาต้องรับภาระกิจเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทโดยอัตโนมัติ ให้คำปรึกษา เข้าร่วมการประชุมในการพิจารณาผลงาน และให้คะแนนสำหรับทุกตำแหน่งว่าควรได้รับระดับคะแนนเท่าใด

3.       กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในบริษัทจำลอง มีหลายส่วนด้วยกัน แต่กิจกรรมหลักคือในเรื่องของการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การรายงานผล  การอภิปรายระดมความคิดในการประเมินให้คะแนนกับแต่ละฝ่ายภายในบริษัท สามารถลำดับกิจกรรมของบริษัทจำลองได้ดังต่อไปนี้

3.1           กิจกรรมการหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม เป็นกิจกรรมหลักและหัวใจสำคัญของบริษัทจำลอง ขั้นตอนนี้ประธานที่ปรึกษาบริษัท คืออาจารย์ผู้สอนต้องกำหนดปริมาณงานให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทจำลองได้จัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 2 จะกำหนดให้ทำการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง โดยคิดคะแนนเครื่องละ 20 คะแนน  ถ้าใครจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ต่ำกว่า 5 เครื่อง หรือซ่อมได้น้อยกว่า 3 เครื่อง หรือมีคะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน จะถือว่าตก  ฉะนั้นกิจกรรมการหาเครื่องรับโทรทัศน์มาซ่อมจึงเป็นกิจกรรมหลักเริ่มแรก ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากอาจจะบ่นว่าจะไปหาได้จากที่ใด ในขั้นตอนนี้ไม่น่าวิตกกังวลมากนักเนื่องจากเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ถ้านักศึกษาขาดความสัมพันธ์กับชุมชนนักศึกษาก็จะหาเครื่องหรืออุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้ หากนักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกันในสังคม นักศึกษาก็จะสามารถติดต่อขอเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้แล้ว เสีย มาทำการซ่อม ปกติจะพบว่าสามารถหามาได้ในปริมาณมากและเพียงพอ จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในกิจกรรมขั้นนี้

3.2           กิจกรรมการตรวจซ่อม เป็นภาระกิจของผู้ที่อยู่ในบริษัททุกคนที่จะต้องตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตนเองนำมาซ่อมทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการปฏิบัติจริง คือ ชั่วโมงเรียนที่ลงปฏิบัติ ผู้เรียนทุกคนต้องมีเครื่องของตนเองในการนำมาซ่อม และเครื่องที่นำมาซ่อมนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่า จากอาการที่ปรากฏควรตรวจสอบที่บริเวณใด เช่นเดียวกันผู้ที่นำเครื่องมาซ่อมต้องได้รับการรับรองว่านำเครื่องมาจริงจากผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเลขานุการ นอกจากนี้ช่างเทคนิคสามารถรับคำแนะนำหรือให้หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคเข้าช่วยเหลือในการตรวจซ่อมได้ ขั้นตอนการตรวจซ่อมไม่ได้กระทำเพียงในชั่วโมงเรียนเท่านั้น  แต่สามารถทำได้ตลอดเวลาเมื่อหมดเวลาเรียนไปแล้ว

3.3           ขั้นตอนการตรวจซ่อม เป็นขั้นตอนที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกเหนือข้อ 3.1 ที่กิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน ในกิจกรรมนี้สามารถให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปสอบถามอาการที่เสียหรือวิธีการตรวจซ่อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามร้านหรือภายในจังหวัดหรือตัวเมือง หรือคนที่ทำงานด้านการตรวจซ่อมโดยเฉพาะที่นักศึกษารู้จักแล้วขอความรู้ในการตรวจซ่อม เป็นความร่วมมือระหว่างตัวของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอีกด้านหนึ่ง  เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หมายถึง ผู้อาวุโสหรือคนเก่าแก่ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น    แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับงานช่างหมายถึง คนที่อยู่ในท้องถิ่นมีความสามารถสูง  สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำได้     เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปขอความรู้และคำแนะนำจากภูมิปัญญาเหล่านั้น     ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยในลักษณะหนึ่ง    กิจกรรมการตรวจซ่อมก็จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นด้วย    ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน     ทำให้บรรดาร้านค้าและช่างซ่อมในท้องถิ่นก็ได้รับทราบถึงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา   เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน     นอกจากนี้ก็อาจเชิญช่างซ่อมเก่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น   มาบรรยายวิธีการซ่อมอาการเสียที่ยาก ๆ   เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดวิธีการเหล่านั้น

4.       กิจกรรมการรายงานผลของบริษัทจำลอง    เป็นกิจกรรมที่สรุปผลการตรวจซ่อมของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน   ตามบทบาทหน้าที่ภายในบริษัท   เมื่อมีนักเรียน นักศึกษาคนได้ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประสบความสำเร็จ นักเรียนนักศึกษาคนนั้นต้องนำเสนอผลงานของตนในสัปดาห์ถัดไป ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่แต่ละบุคคลต้องทำสรุปเขียนเป็นรายงานลงไปในแบบรายงานผลว่า ตนเองทำการตรวจซ่อมโดยมีขั้นตอนอย่างไร และดำเนินงานตามขั้นตอนใดบ้าง ผลการตรวจซ่อมจะเป็นผลการรายงานในบริษัท รวมถึงขั้นตอนการประเมินราคาค่าซ่อม

4.1           ขั้นตอนการรายงานผล เป็นการรายงานผลที่นักเรียน นักศึกษาได้ทำ ยังหมายถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของผู้ที่สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังประสบปัญหาในการตรวจซ่อมอยู่ บางครั้งอาการที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์มีอาการหน้าจอเส้นพาดหน้าจอแนวนอน เป็นอาการทางภาคเวอร์ติคอล อาจมีเข้ามาซ่อมถึง 4 เครื่อง นักเรียนคนที่ 1 สามารถซ่อมเสร็จภายใน 1 สัปดาห์  ในขณะที่เพื่อนอีก 3 คน ยังไม่สามารถซ่อมได้ เมื่อผู้รายงานผลคนที่ 1 สามารถแก้ไขปัญหาอาการเส้นพาดหน้าจอทางแนวนอนอย่างไร ก็จะทำให้เพื่อนอีก 3 คนได้รับประโยชน์และประสบการณ์จากเพื่อนคนที่ 1 เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดได้มากขึ้น

4.2           ขั้นตอนการสรุปปัญหาจากการรายงานผลจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับบริษัทจำลอง    นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนแสดงศักยภาพ พูดในที่ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ประสบการณ์ที่ได้แต่ละคนเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะเป็นประสบการณ์รวมภายในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนของตนประสบความสำเร็จ   ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนก็จะต้องสรุปผลการรายงานของนักเรียนอีกครั้งเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน

4.3           ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจซ่อม   โดยให้นักเรียนนำเอาผลการรายงานเขียนเป็นบันทึกการตรวจซ่อม  รวบรวมเข้าเป็นรายงานเฉพาะแต่ละบุคคลจากนั้นมอบหมายให้เลขาบริษัทจำลองรวบรวมผลการตรวจซ่อม จัดรวมเล่มเป็นรายงานขนาดใหญ่เพื่อเป็นเก็บไว้ศึกษาอาการเสียต่าง ๆ สำหรับการตรวจซ่อมในโอกาสต่อไป


 บทสรุป

                การสอนโดยใช้เทคนิคบริษัทจำลองได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี   นักเรียนนักศึกษาหลายรุ่นผ่านกระบวนการจำลองดังกล่าว    ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน การถ่ายโยงการเรียนรู้   การแก้ปัญหา  เกิดเป็นความรู้ที่ติดตัวไปในการทำงาน   เกิดเป็นทักษะที่เชี่ยวชาญโดยไม่รู้ตัวและเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน   นักเรียนนักศึกษารู้จริงทำได้เข้าใจการใช้ชีวิตในแบบช่าง   เรียนรู้การทำงานร่วมกัน   ความเหนื่อยยากลำบากในการคิดวิเคราะห์แก้ไขอาการเสียและการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา     รายวิชาในลักษณะงานบริการในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่น  และปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพและสถานการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน    เทคนิคบริษัทจำลองจึงเป็นหนึ่งในวิธีสอนสำหรับอาชีวศึกษาที่ครูช่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาวิชา   อันจะนำความเจริญแห่งทักษะและปัญญามาสู่ลูกศิษย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www.prachyanun.com

(บทความอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 04 ธันวาคม 2007 )

Social-Network
Prachyanun's Multiply
Prachyanun.Spaces.Live
Prachyanun's Tagged
Picasaweb_Google
Prachyanun' Hi5
Prachyanun's Netlog
Prachyanun' Youtube
Prachyanun' Twitter
Prachyanun's Facebook
Prachyanun's Slideshare
Prachyanun's Slideshare # 2
Prachyanun's Myspace
Prachyanun's Wordpress
Prachyanun's Blogger
Prachyanun's Researchgate
Prachyanun's Academia
Prachyanun's Scribd
Prachyanun' Flickr # 1
Prachyanun's Flickr#2
Prachyanun's Pinterest
บทความ
บริษัทจำลอง
HPT Model
การวิจัยเทคโนฯ
WBT
กระบวนการเรียนรู้
ICT
Innovation
E-Library
E-Inspection
การประเมินเว็บ
CBS
e-Training
M-Learning
E-Petition
Weblog
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai