แนะนำตัว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
การศึกษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทความวิชาการ
บทความลงหนังสือพิมพ์
บทความวิจัย
สาขา ICT เพื่อการศึกษา มจพ.
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
วารสารอาชีวะก้าวไกล
ภารกิจวิทยานิพนธ์
ภารกิจวิทยากร
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
รวมผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
รวมผลงานวิจัยและบทความ
รวมภาพภารกิจ
รวมภาพกิจกรรมชีวิต
กำหนดการและนัดหมาย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อคิดให้ใคร่ครวญ
ถ้าชีวิตเหลือเวลา 15 นาที
คำอธิษฐาน 10 ประการ
บันทึกการเดินทาง Perth, Australia
สถิติ
OS: Linux c
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51a-community
เวลา : 01:00
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 287
จำนวนข่าวสาร : 309
เว็บลิงก์: 894
ผู้เยี่ยมชม: 1751242
เครือข่ายสังคม

Prachyanun Nilsook


Thai Radio

 คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ : หน้าแรก arrow บริษัทจำลอง

Newsflash

สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยากดิ้นรน  ถ้ามีความอยากมาก ทุกข์ก็มาก
อยากน้อย ทุกข์ก็น้อย หมดความอยากทุกข์ก็หมดไปด้วย  ความดับตัณหา คือ ตัณหาดับหมดไปจากใจ
ใจว่างไม่มีตัณหา เรียกว่า นิโรธ  แปลว่าความดับทุกข์หรือธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์  
อุบายหนทางวิธีที่จะทำให้ทุกข์ให้ดับ ท่านเรียกว่ามรรคหรือมรรคมีองค์แปด  มรรคมีองค์แปด
สงเคราะห์ลงในไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

เมื่อปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งทุก์  เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว   ความทุกข์ความทรมานย่อมหมดสิ้นไป  ใจจะเข้าถึงธรรมที่ไม่ตาย เรียกว่า นิพพาน....

หลวงพ่อกนตสิริ ภิกขุ
สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2007

เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม

ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข


                 การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวและเทคนิคศึกษา  มีเป้าหมายหลักที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ   เน้นการปฏิบัติที่รู้จริงทำได้  ไม่ใช่รู้จักและเข้าใจ     แต่สิ่งที่นักเรียนนักศึกษายังขาดอยู่มากคือ การบริหารจัดการและประสบการณ์วิชาชีพของตน   วิธีการสอนที่เน้นปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์จริงได้    การนำเอาสภาพจริงเข้ามาใช้ในห้องเรียนด้วยรูปแบบบริษัทจำลอง  จะทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์วิชาชีพจริงและเรียนรู้ในการบริหารจัดการไปในตัว

บทนำ

                วิธีการสอนแบบบริษัทจำลอง (Mini Company) เป็นวิธีการสอนในลักษณะที่ให้นักเรียนจัดทำโครงการหรือโครงงาน  ตามทฤษฎีการเรียนการสอนเรียกว่า  Project  Based  Learning  เพียงแต่ลักษณะการเรียนการสอนบริษัทจำลองของอาชีวศึกษาเป็นวิธีการสอนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป้าหมายของอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระ หรือถ้าหากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เข้าใจรู้จักร่วมสานประโยชน์กับผู้ร่วมงาน  ดังนั้นเทคนิควิธีการสอนแบบบริษัทจำลองเป็นวิธีการฝึกนักเรียน นักศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษาที่ได้ผลดีประการหนึ่ง

การสอนแบบบริษัทจำลอง เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา  ได้ฝึกทำงานร่วมกันกระบวนการกลุ่มประเภทหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมในรูปของบริษัท เพื่อให้บริการ การขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าขายตรง ขายปลีก ผลิตสินค้าและจำหน่ายเอง รูปแบบของบริษัทจำลองมีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น บริษัทรับจ้างทำความสะอาด บริษัทล้างและทำความสะอาดรถ บริษัทขายสินค้าโดยได้รับการอบรมจากบริษัทขายตรงและขายประกันแล้วนำเอาเทคนิควิธีการมาใช้ในบริษัทจำลอง เป็นต้น  กิจกรรมของบริษัทจำลองเหล่านี้เป็นการมุ่งสร้างเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนมากกว่าที่จะนำมาใช้ประกอบรายวิชาโดยตรง  อาจจะมีบางรายวิชา เช่น  วิชาของพาณิชยการ การขาย  วิชาของคหกรรม ก็จะนำวิธีการบริษัทจำลองนั้นมากระทำได้ จัดให้มีการผลิตสินค้า เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า  ขนม แล้วนำสินค้านั้นไปขายโดยจัดรูปแบบที่เป็นบริษัท กิจกรรมแบบนี้อาจผูกติดกับสหกรณ์ของสถานศึกษาหรือทำร่วมกับบริษัทที่อยู่ภายนอกแล้วขายส่งอีกทอดหนึ่ง  บริษัทจำลองที่ทำกันอยู่เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนมากกว่าจะเป็นที่จะนำรูปแบบบริษัทมาทำโดยตรงหรือมีผลโดยตรงกับรายวิชานั้น

วิธีการสำหรับอาชีวในรูปแบบบริษัทจำลอง  ถ้าต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง สามารถจัดรูปแบบบริษัทจำลองในรายวิชาที่ทำการสอนอย่างแท้จริงได้ โดยรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในทางปฏิบัติสามารถจัดบริษัทจำลองแทบทุกลักษณะ แต่มีเงื่อนไขบางประการหรือความรู้พื้นฐานจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดบริษัทจำลอง เพราะการจัดทำบริษัทจำลองไม่ใช่การตั้งเงื่อนไขแล้วให้นักเรียนทำไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆ ประกอบซึ่งจะเป็นลักษณะบริษัทที่จัดตั้งอย่างลองผิดลองถูก เรียนรู้กันไป สำหรับอาชีวแล้วไม่เหมาะสมนักเนื่องจากทำให้ต้องมาเรียนรู้ลองผิดลองถูก และมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ได้ผลตอบแทนหรืออาจเกิดปัญหาแทรกซ้อน เช่น ปัญหาที่เกิดจากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ นักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับความรู้จากกระบวนการของบริษัทจำลอง  หรือนักเรียน นักศึกษา ได้แค่กระบวนการของบริษัทจำลองแต่ไม่ได้เนื้อหาในรายวิชาติดตัว

รูปแบบบริษัทจำลองสำหรับการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในที่นี้จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งเป็นบริษัทจำลองทางด้านช่างอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งในหลักสูตรเดิมจะมีวิชาประเภทงานบริการของสาขา เช่น งานบริการโทรทัศน์  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหล่านี้เป็นต้น  ลักษณะของงานบริการมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นรูปแบบบริษัทจำลองในวิชาประเภทงานบริการจึงเป็นรูปแบบที่ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง ทั้งผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา ได้รับความพึงพอใจจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว

กรณีศึกษา บริษัทจำลองในวิชาปฏิบัติโทรทัศน์ 2 ในแผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

การเรียนวิชาปฏิบัติอย่างเช่นวิชาโทรทัศน์  เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องศึกษาวิธีการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์สี  และมีพื้นฐานความรู้เดิมมาจากวิชาเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำ  การเรียนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สี 2 ต้องมีพื้นฐานของวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนในระดับอย่างน้อย ปวช. 1 หรือ ปวช. 2  มีความรู้พื้นฐานของงานอาชีพที่เป็นงานพื้นฐานประกอบต่างๆ อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อนำมาจัดรูปแบบบริษัทจำลองในระดับชั้นปีที่ 3 เป็นปีก่อนที่จะจบการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สูงสุดและได้ประโยชน์โดยตรงอย่างยิ่ง

แนวคิดการจัดบริษัทจำลอง โดยการนำรูปแบบของบริษัทที่รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ศูนย์อมร หรือศูนย์  JL ในอดีตซึ่งจัดตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า บ้านหม้อ  เป็นการนำเอารูปแบบของบริษัทที่นักศึกษาฝึกงานนำมาใช้เป็นวิธีการในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสภาพจริง สถานการณ์จริง เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่ได้ทำธุรกิจเล็กๆ เป็นของตนเอง วิธีการนี้เกิดจากที่ผู้เขียนได้ไปทำการนิเทศน์นักศึกษาในสถานประกอบการ บริษัทที่ให้บริการทำการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท พบว่าช่างต่างๆ ที่เข้ามาทำงานอยู่ในบริษัทนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเก่งมากนัก แต่มีหัวหน้าช่างหรือซุปเปอร์ไวเซอร์ที่มีความชำนาญงานสูงคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา ทำให้บรรดาช่างได้รับการพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ เทคนิควิธีการแบบบริษัทนี้เมื่อนำมาใช้ในห้องเรียน ให้ผู้เรียนจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ นำมาซ่อมโดยรวมกลุ่มกันตั้งเป็นบริษัทซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


ขั้นตอนเทคนิควีธีการสอนแบบบริษัทจำลอง

1.       การปฐมนิเทศน์นักเรียน นักศึกษา  เพื่อจัดโครงการบริษัทจำลอง

เริ่มต้นของโครงการจัดทำลักษณะดังกล่าว จะต้องทำความชี้แจง ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการเรียน และได้ทราบถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากวิธีการสอนที่จัดทำขึ้นเหล่านี้ โดยชี้แจงถึงในด้านประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับ รายได้ที่เกิดจากการทำกิจกรรมการสอน ทักษะ รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ เนื่องทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในบริษัทจำลอง และทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงกับบริษัท ผลจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของผู้เรียน นั่นหมายถึงระดับของคะแนนที่จะได้รับภายหลังจากสิ้นสุดในภาคเรียน  ดังนั้นการปฐมนิเทศเป็นการทำความเข้าใจกับผู้เรียน และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะนำเข้ากระบวนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป

2.       การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและตำแหน่งหน้าที่สมาชิกในบริษัท

เมื่อทำการปฐมนิเทศน์และทำความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องของการเรียนการสอนแบบบริษัทจำลองแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษา จัดประชุมเพื่อเลือกสรรตำแหน่งหน้าที่ ที่ต้องมีภายในบริษัท  ตำแหน่งที่สำคัญๆ ที่บริษัทจำลองต้องมี

2.1           ผู้จัดการใหญ่  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท เรียกประชุมพนักงานบริษัท เป็นผู้นำในการตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของบริษัทจำลอง ภาระกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับรองเครื่องที่นำมาซ่อมทุกเครื่อง ซึ่งภารกิจนี้ถือเป็นความรับผิดชอบแทนอาจารย์ผู้สอน เมื่อผู้เรียนหรือพนักงานบริษัทนำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มาทำการซ่อม และเป็นผู้ตรวจสอบดูแลพนักงานบริษัทว่า ได้ทำการซ่อมจริงหรือไม่ การรับรองของผู้จัดการใหญ่ถือว่าเป็นการค้ำประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อม ตำแหน่งนี้ต้องได้รับการยอมรับจากพนักงานในบริษัทว่า เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และรับผิดชอบได้ดี ตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าชั้นเสมอไป อาจเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับภายในห้องหรือได้รับการเลือกจากบรรดาสมาชิกของบริษัท

2.2           รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ มีหน้าที่คอยดูแลรองจากผู้จัดการใหญ่ ตำแหน่งหน้าที่มีภารกิจร่วมรับรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อม เช่น ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการจะต้องเซ็นรับรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาซ่อมมีการตรวจซ่อมจริง ในขณะเดียวกันต้องคอยดูแลการบริหารภายในบริษัทกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่สามารถทำงานแทนได้ในทันที

2.3           เลขานุการ มีหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุมของบริษัท รวบรวมเอกสารการแจ้งซ่อม-ผลการซ่อมเอาไว้เพื่อสรุปผลในตอนปลายภาคเรียน รายงานผลให้กับประธานที่ปรึกษาของบริษัท คือ อาจารย์ผู้สอน ได้รับทราบการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างไร เลขานุการต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน และมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมและจัดทำสรุปเอกสารในแต่ละขั้นตอน

2.4           บัญชีและเหรัญญิก มีหน้าที่เปิดบัญชีของบริษัท โดยนำเงินจากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพนักงานบริษัททุกคนเข้าจัดเก็บในบัญชี  และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท  เงินที่ได้จากสมาชิกทุกคนจะนำฝากในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายและผลกำไรอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังเลขานุการยังควบตำแหน่งเหรัญญิกด้วย หรือแยกเหรัญญิกอีกตำแหน่งก็ได้ เพราะตำแหน่งเหรัญญิกคือผู้ควบคุมทางด้านการเงิน คอยเก็บเงินต่างๆ เพื่อใช้จ่ายภายในบริษัทและคอยติดตามการใช้เงินในเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตำแหน่งบัญชีและเหรัญญิกเป็นหนึ่งในสามของสมาชิก มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงิน  หมายความว่าการจัดเก็บเงินของบริษัท เช่น การจัดเก็บเงินจากการตรวจซ่อมต้องนำเข้าธนาคารเมื่อต้องการถอนออก ผู้ที่มีภาระกิจสำคัญในการถอนจะมีอยู่สามคน คือ ผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ และบัญชีหรือเหรัญญิก ผู้ที่ทำหน้าที่บัญชีและเหรัญญิกจึงต้องได้รับการคัดเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ในบริษัท เนื่องจากต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

2.5           หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค  มีหน้าที่เป็นบทบาทคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ  และตรวจสอบอาการเสียต่างๆ ที่นำเข้ามาซ่อม  ตำแหน่งนี้สมาชิกในกลุ่มคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูงสุดในการตรวจซ่อม มีความรู้ความเข้าใจได้ดี มีทักษะพื้นฐานของการตรวจซ่อมได้ดีที่สุด สามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้ ดังนั้นตำแหน่งจะเป็นผู้ที่คอยยืนยันผลการตรวจซ่อม หรือสอบถาม ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในการนำไปช่วยเหลือเพื่อนในการตรวจซ่อม หัวหน้าฝ่ายช่างมักจะเป็นตำแหน่งปฏิบัติการ คอยเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ในการให้คำแนะนำและตรวจซ่อมและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

2.6           หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการหรือภายในบริษัทที่ได้จำลองไว้ ต้องดูแลในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำความสะอาดโดยใช้ระบบ  5 ส เข้ามาดำเนินการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงภาระกิจหน้าที่ของบริษัทจำลอง ประชาสัมพันธ์การรับตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเหมือนหัวหน้าผู้ดูแลความสะอาดและเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วย ตำแหน่งนี้อาจแยกเป็นสองคนได้ถ้าหากกลุ่มมีขนาดใหญ่ คือ แยกเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเพื่อดูแลภารกิจทั่วไปภายในบริษัท  กับตำแหน่งประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและปิดประกาศรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่คอยจัดหาเครื่องมาแจกจ่ายให้เพื่อนได้ทำการซ่อม

2.7           ฝ่ายช่างเทคนิค ทุกคนที่อยู่ภายในบริษัทที่ไม่มีตำแหน่งใดในการสรรหา ต้องทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคทั้งหมด ทำหน้าที่ในการหาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนำมาทำการตรวจซ่อมในวันที่ลงปฏิบัติจริง หรือในวันที่สามารถลงปฏิบัตินอกเวลาเรียน ดังนั้นทุกคนจึงภารกิจหน้าที่ร่วมกัน จนมาถึงช่างเทคนิค

2.8           ประธานที่ปรึกษาบริษัท  คือบทบาทของอาจารย์ประจำวิชาต้องรับภาระกิจเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทโดยอัตโนมัติ ให้คำปรึกษา เข้าร่วมการประชุมในการพิจารณาผลงาน และให้คะแนนสำหรับทุกตำแหน่งว่าควรได้รับระดับคะแนนเท่าใด

3.       กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในบริษัทจำลอง มีหลายส่วนด้วยกัน แต่กิจกรรมหลักคือในเรื่องของการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การรายงานผล  การอภิปรายระดมความคิดในการประเมินให้คะแนนกับแต่ละฝ่ายภายในบริษัท สามารถลำดับกิจกรรมของบริษัทจำลองได้ดังต่อไปนี้

3.1           กิจกรรมการหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม เป็นกิจกรรมหลักและหัวใจสำคัญของบริษัทจำลอง ขั้นตอนนี้ประธานที่ปรึกษาบริษัท คืออาจารย์ผู้สอนต้องกำหนดปริมาณงานให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทจำลองได้จัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ 2 จะกำหนดให้ทำการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง โดยคิดคะแนนเครื่องละ 20 คะแนน  ถ้าใครจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ต่ำกว่า 5 เครื่อง หรือซ่อมได้น้อยกว่า 3 เครื่อง หรือมีคะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน จะถือว่าตก  ฉะนั้นกิจกรรมการหาเครื่องรับโทรทัศน์มาซ่อมจึงเป็นกิจกรรมหลักเริ่มแรก ซึ่งนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากอาจจะบ่นว่าจะไปหาได้จากที่ใด ในขั้นตอนนี้ไม่น่าวิตกกังวลมากนักเนื่องจากเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ถ้านักศึกษาขาดความสัมพันธ์กับชุมชนนักศึกษาก็จะหาเครื่องหรืออุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้ หากนักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกันในสังคม นักศึกษาก็จะสามารถติดต่อขอเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้แล้ว เสีย มาทำการซ่อม ปกติจะพบว่าสามารถหามาได้ในปริมาณมากและเพียงพอ จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในกิจกรรมขั้นนี้

3.2           กิจกรรมการตรวจซ่อม เป็นภาระกิจของผู้ที่อยู่ในบริษัททุกคนที่จะต้องตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตนเองนำมาซ่อมทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับวิทยุ เครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการปฏิบัติจริง คือ ชั่วโมงเรียนที่ลงปฏิบัติ ผู้เรียนทุกคนต้องมีเครื่องของตนเองในการนำมาซ่อม และเครื่องที่นำมาซ่อมนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำว่า จากอาการที่ปรากฏควรตรวจสอบที่บริเวณใด เช่นเดียวกันผู้ที่นำเครื่องมาซ่อมต้องได้รับการรับรองว่านำเครื่องมาจริงจากผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเลขานุการ นอกจากนี้ช่างเทคนิคสามารถรับคำแนะนำหรือให้หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคเข้าช่วยเหลือในการตรวจซ่อมได้ ขั้นตอนการตรวจซ่อมไม่ได้กระทำเพียงในชั่วโมงเรียนเท่านั้น  แต่สามารถทำได้ตลอดเวลาเมื่อหมดเวลาเรียนไปแล้ว

3.3           ขั้นตอนการตรวจซ่อม เป็นขั้นตอนที่นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกเหนือข้อ 3.1 ที่กิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน ในกิจกรรมนี้สามารถให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปสอบถามอาการที่เสียหรือวิธีการตรวจซ่อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามร้านหรือภายในจังหวัดหรือตัวเมือง หรือคนที่ทำงานด้านการตรวจซ่อมโดยเฉพาะที่นักศึกษารู้จักแล้วขอความรู้ในการตรวจซ่อม เป็นความร่วมมือระหว่างตัวของนักเรียน นักศึกษา และเป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอีกด้านหนึ่ง  เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หมายถึง ผู้อาวุโสหรือคนเก่าแก่ที่มีความรู้เฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น    แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับงานช่างหมายถึง คนที่อยู่ในท้องถิ่นมีความสามารถสูง  สามารถให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำได้     เมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปขอความรู้และคำแนะนำจากภูมิปัญญาเหล่านั้น     ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยในลักษณะหนึ่ง    กิจกรรมการตรวจซ่อมก็จะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นด้วย    ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน     ทำให้บรรดาร้านค้าและช่างซ่อมในท้องถิ่นก็ได้รับทราบถึงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา   เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน     นอกจากนี้ก็อาจเชิญช่างซ่อมเก่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น   มาบรรยายวิธีการซ่อมอาการเสียที่ยาก ๆ   เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดวิธีการเหล่านั้น

4.       กิจกรรมการรายงานผลของบริษัทจำลอง    เป็นกิจกรรมที่สรุปผลการตรวจซ่อมของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน   ตามบทบาทหน้าที่ภายในบริษัท   เมื่อมีนักเรียน นักศึกษาคนได้ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประสบความสำเร็จ นักเรียนนักศึกษาคนนั้นต้องนำเสนอผลงานของตนในสัปดาห์ถัดไป ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่แต่ละบุคคลต้องทำสรุปเขียนเป็นรายงานลงไปในแบบรายงานผลว่า ตนเองทำการตรวจซ่อมโดยมีขั้นตอนอย่างไร และดำเนินงานตามขั้นตอนใดบ้าง ผลการตรวจซ่อมจะเป็นผลการรายงานในบริษัท รวมถึงขั้นตอนการประเมินราคาค่าซ่อม

4.1           ขั้นตอนการรายงานผล เป็นการรายงานผลที่นักเรียน นักศึกษาได้ทำ ยังหมายถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของผู้ที่สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถ่ายทอดให้กับผู้ที่ยังประสบปัญหาในการตรวจซ่อมอยู่ บางครั้งอาการที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์มีอาการหน้าจอเส้นพาดหน้าจอแนวนอน เป็นอาการทางภาคเวอร์ติคอล อาจมีเข้ามาซ่อมถึง 4 เครื่อง นักเรียนคนที่ 1 สามารถซ่อมเสร็จภายใน 1 สัปดาห์  ในขณะที่เพื่อนอีก 3 คน ยังไม่สามารถซ่อมได้ เมื่อผู้รายงานผลคนที่ 1 สามารถแก้ไขปัญหาอาการเส้นพาดหน้าจอทางแนวนอนอย่างไร ก็จะทำให้เพื่อนอีก 3 คนได้รับประโยชน์และประสบการณ์จากเพื่อนคนที่ 1 เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดได้มากขึ้น

4.2           ขั้นตอนการสรุปปัญหาจากการรายงานผลจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับบริษัทจำลอง    นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนแสดงศักยภาพ พูดในที่ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ประสบการณ์ที่ได้แต่ละคนเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วจะเป็นประสบการณ์รวมภายในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนของตนประสบความสำเร็จ   ขณะเดียวกันอาจารย์ผู้สอนก็จะต้องสรุปผลการรายงานของนักเรียนอีกครั้งเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน

4.3           ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจซ่อม   โดยให้นักเรียนนำเอาผลการรายงานเขียนเป็นบันทึกการตรวจซ่อม  รวบรวมเข้าเป็นรายงานเฉพาะแต่ละบุคคลจากนั้นมอบหมายให้เลขาบริษัทจำลองรวบรวมผลการตรวจซ่อม จัดรวมเล่มเป็นรายงานขนาดใหญ่เพื่อเป็นเก็บไว้ศึกษาอาการเสียต่าง ๆ สำหรับการตรวจซ่อมในโอกาสต่อไป


 บทสรุป

                การสอนโดยใช้เทคนิคบริษัทจำลองได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปี   นักเรียนนักศึกษาหลายรุ่นผ่านกระบวนการจำลองดังกล่าว    ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงาน การถ่ายโยงการเรียนรู้   การแก้ปัญหา  เกิดเป็นความรู้ที่ติดตัวไปในการทำงาน   เกิดเป็นทักษะที่เชี่ยวชาญโดยไม่รู้ตัวและเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน   นักเรียนนักศึกษารู้จริงทำได้เข้าใจการใช้ชีวิตในแบบช่าง   เรียนรู้การทำงานร่วมกัน   ความเหนื่อยยากลำบากในการคิดวิเคราะห์แก้ไขอาการเสียและการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา     รายวิชาในลักษณะงานบริการในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหยุ่น  และปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพและสถานการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน    เทคนิคบริษัทจำลองจึงเป็นหนึ่งในวิธีสอนสำหรับอาชีวศึกษาที่ครูช่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาวิชา   อันจะนำความเจริญแห่งทักษะและปัญญามาสู่ลูกศิษย์


เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://www.prachyanun.com

(บทความอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 04 ธันวาคม 2007 )

Social-Network
Prachyanun's Multiply
Prachyanun.Spaces.Live
Prachyanun's Tagged
Picasaweb_Google
Prachyanun' Hi5
Prachyanun's Netlog
Prachyanun' Youtube
Prachyanun' Twitter
Prachyanun's Facebook
Prachyanun's Slideshare
Prachyanun's Slideshare # 2
Prachyanun's Myspace
Prachyanun's Wordpress
Prachyanun's Blogger
Prachyanun's Researchgate
Prachyanun's Academia
Prachyanun's Scribd
Prachyanun' Flickr # 1
Prachyanun's Flickr#2
Prachyanun's Pinterest
บทความ
บริษัทจำลอง
HPT Model
การวิจัยเทคโนฯ
WBT
กระบวนการเรียนรู้
ICT
Innovation
E-Library
E-Inspection
การประเมินเว็บ
CBS
e-Training
M-Learning
E-Petition
Weblog
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai