แนะนำตัว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
การศึกษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
สาขา ICT เพื่อการศึกษา มจพ.
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ภารกิจวิทยานิพนธ์
ภารกิจวิทยากร
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
นักวิจัย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการและนัดหมาย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อคิดให้ใคร่ครวญ
ถ้าชีวิตเหลือเวลา 15 นาที
คำอธิษฐาน 10 ประการ
บันทึกการเดินทาง Perth, Australia
สถิติ
OS: Linux c
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51a-community
เวลา : 03:34
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 229
จำนวนข่าวสาร : 297
เว็บลิงก์: 856
ผู้เยี่ยมชม: 1546161
เครือข่ายสังคม

Prachyanun Nilsook


Thai Radio

 คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ : หน้าแรก

Newsflash

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา   จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป     เหลือไว้แต่คุณงามความดี

การทำ Pretest-Posttest ในสื่อการสอน PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2008

เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด
   
การทดสอบก่อนเรียน  และการทดสอบหลังเรียน ในสื่อการสอน  (Pre-test / Posttest)
ลักษณะคำถามคือ
1. สื่อการสอนต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนเสมอไปหรือไม่
2. สื่อการสอนออนไลน์/ออฟไลน์ ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียนได้หรือไม่
3. การผลิตสื่อโดยมีแบบทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  ไม่ต้องการการทดสอบก่อนเรียน ได้หรือไม่
4. แบบทดสอบก่อนเรียน จำเป็นต้องมีในสื่อการสอนเช่น CAI/WBI หรือ e-Learning  เสมอไปหรือไม่

ติดตามรายละเอียดใน "อ่านข้อมูลเพิ่มเติม"

เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากที่สุด
ตอบคำถาม   
การทดสอบก่อนเรียน  และการทดสอบหลังเรียน ในสื่อการสอน  (Pre-test / Posttest)
ลักษณะคำถามคือ
1. สื่อการสอนต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนเสมอไปหรือไม่
2. สื่อการสอนออนไลน์/ออฟไลน์ ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียนได้หรือไม่
3. การผลิตสื่อโดยมีแบบทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  ไม่ต้องการการทดสอบก่อนเรียน ได้หรือไม่
4. แบบทดสอบก่อนเรียน จำเป็นต้องมีในสื่อการสอนเช่น CAI/WBI หรือ e-Learning  เสมอไปหรือไม่

คำตอบ 
ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่จัดทำสื่อการสอน   มีเหตุผล  6  ข้อ คือ

กรณีที่ไม่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน คือ

1.  ถ้าเป็นวิชาที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่มีความรู้เดิมมาเลย  ก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน
เช่น  ต้องการสอนวิชา การคำนวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า   สำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่เคย
เรียนรู้มาก่อน  ก็ไม่ต้องทดสอบก่อนเรียน
2. ถ้าศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนแตกต่างกัน   ซึ่งมีความรู้เดิมใกล้เคียงกัน  ก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบก่อนเรียน
แต่ทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว  จากนั้นก็นำผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็ได้


กรณีที่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนคือ

3. ถ้าวิชาที่ทำสื่อการสอนเป็นวิชาที่ต้องประเมินความรู้เช่น  จะสอนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพของนักเรียน ปวช.
ซึ่งจบชั้น ม.3  มาจากโรงเรียนแตกต่างกัน   ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดระดับความรู้เดิม  ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน
อาจมีเด็กที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากอยู่ในกลุ่มก็ได้  เป็นต้น

4. ถ้าวิชาที่ทำสื่อการเรียนการสอนเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้จากวิชาที่ผ่านมาแล้วเป็นพื้นฐาน  ก็ต้องมีการ
ทดสอบก่อนเรียน  แต่เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเดิม   ไม่ใช่การทดสอบความรู้ในวิชาที่กำลังจะสอนใหม่ เช่น
จะต้องสอนการคูณ และการหาร เลขของนักเรียนชั้น ป.3    ก็ต้องทดสอบก่อนเรียนเรื่องการบวกและการลบเลขซึ่งเป็น
วิชาที่ผ่านมาแล้ว   ไม่ใช่ทดสอบก่อนเรียนเรื่องการคูณ

5. การมีแบบทดสอบก่อนเรียนในสื่อการสอน  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อแต่ละเรื่องแต่ละประเภทว่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่      ถ้าต้องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและ
หลังการเรียนด้วยสื่อการสอน   ก็ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   เพื่อศึกษาระดับความก้าวหน้า  อันจะนำ
ไปอธิบายประสิทธิของสื่อการสอน

6. ถ้าศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้เรียนแตกต่างกัน  ต้องการดูว่าผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันตั้งแต่ต้นหรือไม่
ก็ควรทำการทดสอบก่อนเรียน   เพื่อนำผลไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนว่า  แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างไรในแต่ละกลุ่ม
ทำให้ทราบได้ว่าผลการเรียนรู้หลังเรียน  แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างไร     เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็จะช่วยอธิบายไปถึง
ความรู้เดิมมีความเท่าเทียมกันหรือไม่


คำตอบที่ไม่คำนึงถึงเหตุผล  ได้แก่

1.  กรรมการประเมินผลงานแนะนำให้ทดสอบก่อนเรียนทุกวิชา    เพื่อแสดงพัฒนาการผู้เรียน
คำตอบคือ  ก็เขาให้ทำก็ทำไป  ไม่ทำเดี๋ยวเขาก็มาให้แก้ไข   หรือไม่ก็ให้ไปทดลองใหม่   หรือไม่ก็ให้ตก   ก็ต้องทำตามเขา  อันนี้เข้าใจง่าย

2. มีผู้หลักผู้ใหญ่สร้างสื่อการสอนได้รับรางวัลเพราะทำกระบวนการครบถ้วน  มีแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
จึงจำเป็นต้องทำให้ครบถ้วน   มิฉะนั้นจะไม่ได้รับรางวัล
คำตอบคือ  ก็ถ้าส่งประกวดแล้วกำหนดเป็นเงื่อนไข   ก็ต้องทำให้ครบเงื่อนไข    ส่วนเหมาะสมกับวิชาหรือไม่  ก็อีกเรื่องหนึ่ง  ไม่ต้องหาเหตุผล

3. นักวิชาการชื่อดังบางท่าน  ก็บอกว่าไม่ต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียน  เพราะคนมักจะทำมั่ว ๆ ไม่ได้ใส่ใจ   ผลออกมาก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร
คำตอบคือ  ก็จริงของเขา    ถ้าไม่ได้เอาผลการทดสอบการเรียนไปใช้ทำอะไร  ก็ไม่ต้องทำ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 12 พฤศจิกายน 2008 )

โพลล์
ท่านเคยพบหรือเชื่อมโยงมาหาผมจากเครือข่ายสังคมใด ?
  
รวมรูปส่วนตัว

  ครอบครัวสุขสันต์
  ครอบครัวสุขสันต์2
  รับปริญญา
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย1
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์1
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์3
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์4
  ศึกษาดูงานเกาหลี1
  ศึกษาดูงานเกาหลี2
  ศึกษาดูงานเกาหลี3
  ศึกษาดูงานเกาหลี4
  ศึกษาดูงานเกาหลี5
  ศึกษาดูงานฮ่องกง1
  ศึกษาดูงานฮ่องกง2
  ศึกษาดูงานฮ่องกง3
  ศึกษาดูงานฮ่องกง4
  ศึกษาดูงานฮ่องกง5
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น1
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น2
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น3
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง1
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง2
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง3
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง5
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง6
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง7
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง8
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง9
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง10
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง11 

 ศึกษาดูงานเวียดนาม 1-25
 ศึกษาดูงานเวียงจันทน์ 1-6
  ศึกษาดูงานกุ้ยหลิน 1-12

ศึกษาดูงานอู๋ฮั่น 1-4
ศึกษาดูงานซูโจว 1-4

ศึกษาดูงานหังโจว 1-4

ศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ 1-4

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
ศึกษาดูงานอู่ฮั่น 1-7
ศึกษาดูงานเกาหลี 2011


ศึกษาดูงานเมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย 1-5 
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน

Who's Online
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Social-Network
Prachyanun's Multiply
Prachyanun.Spaces.Live
Prachyanun's Tagged
Picasaweb_Google
Prachyanun' Hi5
Prachyanun's Netlog
Prachyanun' Youtube
Prachyanun' Twitter
Prachyanun's Facebook
Prachyanun's Slideshare
Prachyanun's Slideshare # 2
Prachyanun's Myspace
Prachyanun's Wordpress
Prachyanun's Blogger
Prachyanun's Researchgate
Prachyanun's Academia
Prachyanun's Scribd
Prachyanun' Flickr # 1
Prachyanun's Flickr#2
Prachyanun's Pinterest
บทความ
บริษัทจำลอง
HPT Model
การวิจัยเทคโนฯ
WBT
กระบวนการเรียนรู้
ICT
Innovation
E-Library
E-Inspection
การประเมินเว็บ
CBS
e-Training
M-Learning
E-Petition
Weblog
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai