นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 1 ม.กรุงเทพธนบุรี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)) Page #1 of 3     [ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข]
Index Page
Previous Page
Next Pageนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 1 ม.กรุงเทพธนบุรี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)

วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
e-Learning มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุนี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)
http://www.edtechno.com/bkkthon/

รูปชุดที่ 1 | รูปชุดที่ 2

<<< รูปชุดที่ 3 >>>


ดวงสมร เหมือนมาตย์

เสมอแข โพธิ์อ่อน

ทิวาลัย คำลีมัด

จินดา พูลเพิ่ม

รุ่งรัตน์ สมบูรณ์

บุดดี หนูพัด

นุชนภา ฉำมณี

พัชรี ครองยุติ

สัญชัย ปุณประวัติ

เฉลิมพันธ์ พวงศรี

อุบล เอี่ยมเคลือบ

ดารณี ชมพูวิเศษ

จิรภิญญา พงษ์ภา

อัมพรรัตน์ กุคำทอน

บุญสม ทองวิลัย

สมนึก จิวทองสุข

กุหลาบ พวงมะลิ

สิริรัชต์ ทวี

บัวลา เกรินเกริก

Next Page
Previous Page
Index Page

สงวนลิขสิทธิ์ โดย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

e-Learning มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุนี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


FC ticket project

Web Gallery Created with SWGSoft free photo gallery software - AAA WEB ALBUM. Free Web Buttons | Logo Maker - AAA Logos