นศ.ป.โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ศูนย์ศรีสะเกษ) Page #1 of 2     [ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข]
Index Page
Previous Page
Next Page

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 1 ม.กรุงเทพธนบุรี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)
วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

e-Learning มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุนี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)
http://www.edtechno.com/bkkthon/

รูปชุดที่ 1 | รูปชุดที่ 2


100_3859.jpg

100_3860.jpg

100_3861.jpg

100_3862.jpg

100_3863.jpg

100_3864.jpg

100_3865.jpg

100_3866.jpg

100_3867.jpg

100_3868.jpg

100_3869.jpg

100_3870.jpg

100_3871.jpg

100_3872.jpg

100_3873.jpg

100_3874.jpg

100_3875.jpg

100_3876.jpg

100_3877.jpg

100_3878.jpg
Next Page
Previous Page
Index Page

สงวนลิขสิทธิ์ โดย ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

e-Learning มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุนี (ศูนย์ศรีสะเกษ : กันทรลักษ์)

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


Web Gallery Created with SWGSoft free photo gallery software - AAA WEB ALBUM. Free Web Buttons | Logo Maker - AAA Logos