นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
Graduate College , Christian University of Thailand

Course Title : Seminar in Advanced Knowledge, Information, Technological Management

ตติยะ ฉิมพาลี

 

ประไพ พงศ์เศรษฐ์กุล

 

อมร ชคทิศ

อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

พิเชฐ สุดเดือน

ณเรศ กาญจนเมธากุล

ศรุติกร ธานสกุล

สมหมาย ถิรวิทยาคม

 

กัลยากร ฉัตรแก้ว

อาจารย์ประจำวิชา Seminar in Advanced Knowledge, Information, Technological Management

รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า
สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
089-817155
adbkk@mahidol.ac.th

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
prachyanun@hotmail.com
http://www.prachyanun.com
081-7037515

ร.ต.ท (หญิง) ดร.เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ (ผู้ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย)
087-9874574หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


Free Hit Counters

Copyright 2000-2008   Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, 27-Mar-2008 23:34


Created by Photo2Web Publisher