ระวิวรรณ  สัมฤทธิ์
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตร


รัตนา  พรหมสวัสดิ์
ห้องสมุดดิจิทัลวิศวกรรม


ภัทรมน อู่เงิน

ผลงาน
พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้


 ธันฑ์ชนก  มากพันธุ์
ห้องสมุดดิจิทัล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ


กาญจนา เพ็งคำศรี
ห้องสมุดดิจิทัลการแพทย์
แผนตะวันออก


กนกพร อ่อนบุญ
ห้องสมุดร่มธรรม


สิทธิชัย  บวชไธสง
ผลงาน
ห้องสมุดดิจิทัลอัญมณีจันทบูร


จารุวรรณ กันหาโนน
ห้องสมุดดิจิทัลแม่ไท้รำไพพรรณี


วัชราภรณ์ ตังควณิชย์
ห้องสมุดกฎหมายดิจิทัล


สุรีรัตยา  บุญแสนแผน
ห้องสมุดดิจิทัลการท่องเที่ยว 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ 
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Counters

ผู้จัดทำเว็บ ปรัชญนันท์  นิลสุข  ติดต่อ prachyanun@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/09/2550 14:14:52
http://www.prachyanun.com